ប្រភេទទាំងអស់
5
6
7

ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ

ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ

Tree Nest Christmas Tree Stand Base for 5ft Tabletop Modern Christmas Small Tree Mini Christmas Tree Holder Xmas Tree Decoration Moonlight.

ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។
ពណ៌
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
  • ពន្លឺ​ព្រះចន្ទ
សាកសួរ
DESCRIPTION

ការរចនាបែបទំនើប: The combination of metal and quality wood craftsmanship makes the Christmas tree look more suitable for your home style, no tree collar or skirt needed with this Christmas tree stand

ការជួបប្រជុំគ្នាប្រកបដោយស្ថេរភាព និងងាយស្រួល: The wooden part makes the Christmas tree base strong and stable,and the simple design will help you quickly assemble and put up the Christmas tree fast and easy

ស័ក្តិសមសម្រាប់កន្លែងតូច: You can use this Christmas tree holder on your tabletop or on the floor, it's an excellent solution for small living spaces, offices,tabletops

គ្មានការលេចធ្លាយ: the Christmas tree base can hold 0.37gal water to keep the real Christmas tree fresh, high-tech production combined with the best coating, no worries about leakage and protect your carpets and floors from water

ចំណាំទំហំ: Christmas tree stands fit live Christmas trees from 1.2 to 3.6" in diameter and up to 3ft to 5ft tall. We suggest that you measure your Christmas tree to make sure it fits this tree stand

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
ផលិតផលដែលទាក់ទង

ប្រភេទក្តៅ